Thursday, 14 September 2017 08:36

ZWCAD 2018 มีอะไรมาใหม่บ้าง !!

         

ZWCAD 2018 มีอะไรใหม่บ้าง

         
   

New UI

 

Quick Calculator

 

Solprof

User interface ที่ลดความสว่าง และ เพิ่มความชัดเจน ช่วยลดภาระทางสายตาขณะที่ต้อง ทำงานติดต่อกันเป็น   เครื่องคิดเลขในโปรแกรม ช่วยให้คำนวณได้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใส่ตัวเลขเองทั้งหมด สามารถคลิกนำค่าตัวเลขมาใส่แทนได้   การแปลงชิ้นงาน 3 มิติ ให้อยู่ในรูป 2 มิติ เพื่อนำเส้นมาใช้งาน
         
         
   

Mvsetup

 

Oops

 

Image Quality

ใช้ Scale แบบ และ ดึง Template มาใช้ในการหมุนภาพให้ได้ ตามต้องการ แต่จะไม่มีผลในหน้า model   กู้คืนวัตถุที่ถูกลบล่าสุดจากคำสั่ง ERASE   ควบคุมการแสดงผลคุณภาพของภาพ การตั้งค่าจะส่งผลต่อการแสดงผล ถ้าคุณภาพสูงจะใช้เวลาแสดงผลนานขึ้น
         
         
   

Flip arrow

 

Customize CUI

 

Lisp Compiler

เปลี่ยนการแสดงผลของลูกศร อธิบายตำแหน่งของขนาด   ปรับแต่งการแสดงผล Classic Interface   ใช้เพื่อรวบรวมไฟล์ .lsp เป็น .zelx ซึ่งใช้กับ ZWCAD เพื่อช่วยสามารถใช้งาน Lisp ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น